Normy obchodního chování

Normy obchodního chování
Frisbo Efulfillment („Frisbo“) se zavazuje dodržovat nejvyšší etické standardy ve všech svých obchodních jednáních.
Své podnikání vždy provádíme v rámci platného práva a profesních standardů. Pouhé dodržování platných zákonů a profesních norem ale vždy nestačí. Výsledkem je, že jsme vyvinuli Frisbo kodex chování, který stanoví standardy pro všechny zaměstnance Frisbo.
 
Etický kodex Frisbo odráží osobní integritu a poctivost, které jsou podle nás důležitými hodnotami, které jsou základem úspěšné společnosti.
 
Chceme budovat a udržovat vzájemně výhodné vztahy s našimi klienty, investory a všemi zaměstnanci. Růst a rozvoj Frisbo bude probíhat neustálým dodržováním našich vysokých etických standardů a hodnot.
 
Každý z nás ve Frisbo má povinnost dodržovat a plnit požadavky stanovené v Kodexu chování Frisbo. V důsledku toho vyzýváme všechny zaměstnance Frisbo, aby jednali zodpovědně, uplatňovali dobrý úsudek a hledali rady ohledně správného obchodního chování.
 
Vyzýváme všechny zaměstnance Frisbo, aby jednali profesionálně a vždy jednali čestně. Pověst společnosti Frisbo je přímým odrazem výkonu a jednání našich zaměstnanců s klienty, investory a veřejností.
 
Jedním ze základních prvků Frisbo je náš závazek k otevřené firemní kultuře. Zaměstnanci jsou vždy povzbuzováni, aby o svých problémech a obavách mluvili otevřeně. Zaměstnanci jsou vyzýváni, aby hlásili jakékoli okolnosti, které mohou naznačovat porušení zákona nebo Kodexu chování Frisbo. Síla naší organizace spočívá v našich společných znalostech a sdílení těchto znalostí a zkušeností.
 
2. OBECNÁ PRAVIDLA CHOVÁNÍ
 
2.1 Jednání v souladu se zákonem
 
Jako skupina s národními a mezinárodními působnostmi podléhá Frisbo řadě národních a mezinárodních zákonů. Je samozřejmé, že Frisbo musí dodržovat platné zákony a předpisy v každé zemi. Totéž platí pro zaměstnance, kteří musí dodržovat interní pokyny Frisbo a také zákony. Jakékoli chování, které je v rozporu se zákonem nebo směrnicemi, je zakázáno.
 
Všichni zaměstnanci si musí být vědomi toho, že v případě porušení jakéhokoli zákona může být proti nim osobně a/nebo Frisbo zahájeno soudní řízení. To může vést k uložení pokut, trestněprávních sankcí nebo občanskoprávních nároků na odškodnění.
 
2.2 Dobrovolný závazek Frisba
 
Frisbo se zavazuje dodržovat lidská práva, pracovní a sociální standardy – ve Frisbu ani u našich obchodních partnerů nebude tolerována žádná dětská ani nucená práce.
 
Tento kodex chování také zohledňuje deset principů Globálního paktu OSN, Všeobecné deklarace lidských práv, osm základních pracovních standardů Mezinárodní organizace práce (ILO), deklaraci zásad MOP o nadnárodních společnostech a sociální politice ( Deklarace MNE), principy OECD pro nadnárodní společnosti a Globální charta Responsible Care®4.
 
2.3 Vzájemný respekt, čestnost a integrita
 
Respektujeme základní a lidská práva a prosazujeme jejich dodržování. Patří mezi ně zejména ochrana lidské důstojnosti a soukromé sféry každého jednotlivce. Žádný zaměstnanec, obchodní partner nebo zákazník nesmí být diskriminován na základě svého pohlaví nebo rasy, původu, náboženství, věku, jakéhokoli postižení, odborové nebo politické příslušnosti, své sexuální orientace nebo rodinného stavu.
 
Jakákoli forma sexuálního obtěžování, fyzického útoku, nátlaku, šikany nebo verbálního útoku je zakázána – a totéž platí pro jakékoli zastrašující, nepřátelské nebo urážlivé chování. Frisbo je také odhodláno zachovat politickou neutralitu.
 
2.4 Předcházení střetu zájmů
 
Každý zaměstnanec musí rozlišovat mezi svými soukromými zájmy a zájmy společnosti Frisbo. Jakékoli možné střety zájmů, které mohou vést k rozhodnutím nebo obchodním transakcím, které neodrážejí zájmy společnosti Frisbo, musí být okamžitě hlášeny příslušnému přímému nadřízenému.
To platí také pro jakékoli činnosti za úplatu, které si zaměstnanci přejí vykonávat î nad rámec své profesionální práce pro Frisbo.
 
3 CHOVÁNÍ V OBLASTI KONKURENCE
 
3.1 Protikorupční a spravedlivá hospodářská soutěž
 
Frisbo dodržuje zásady spravedlivé hospodářské soutěže. Dodržování právních norem na ochranu hospodářské soutěže je zásadní pro jakýkoli udržitelný vztah s našimi obchodními partnery.
 
Frisbo odmítá nabízet, dávat nebo přijímat úplatky nebo nepatřičné platby nebo se podílet na jakékoli korupční nebo protisoutěžní, tajně dohodnuté činnosti, ať už přímo nebo nepřímo prostřednictvím jakékoli třetí strany, za účelem získání nových zakázek, udržení stávajících obchodů nebo zabezpečení jakékoli nepatřičné výhody a Frisbo navíc nepoužije ani nepovolí jiným, aby dělali takové věci naším jménem. Frisbo bude vždy usilovat o to, aby se zabránilo jakémukoli náznaku pochybení a bude hlásit veškeré pokusy nás uplatit, popřřízení na všech úrovních naší organizace, zajištění odolnosti a dlouhodobého zachování hodnoty našeho podnikání.

Naše akce:

• Udržovat silné postupy správy a řízení společnosti prostřednictvím příkladného vedení představenstva, odpovědnosti managementu a proaktivního řízení rizik.

• Zmírnit vystavení rizikům a vybudovat odolnost našeho portfolia vůči klimatickým změnám, zemětřesením a dalším katastrofickým událostem prostřednictvím chytrého návrhu a pozorování.

• Udržovat vysoké etické standardy prostřednictvím přísného kodexu etiky a obchodního chování, průběžných školení v oblasti etiky a výkonného vedení, které podporuje kulturu integrity.

• Pěstujte silné vztahy se zainteresovanými stranami prostřednictvím transparentnosti, otevřené komunikace a reagování na vstupy zainteresovaných stran.

• Zavést jasné a efektivní řízení ESG, stanovit cíle a stanovit odpovědnost.O FRISBO EFULFILLMENT S.A (Frisbo)


Frisbo Efulfillment  (Frisbo) je technologická společnost, která nabízí plnění jako službu online obchodníkům propojením místních distribučních center do jedné sítě integrované s platformami a tržišti elektronického obchodu. Pomocí Frisbo jsou online obchodníci schopni doručit do druhého dne kamkoli v Evropě tím, že udržují své zásoby na více místech, synchronizují je s více prodejními kanály a využívají místní kurýrní služby.


V současné době pokrývá distribuční síť Frisbo více než 20 evropských zemí s více než 35 integrovanými sklady a využívá ji více než 200 obchodníků.Pro další informace prosím navštivte www.frisbo.eu a sledujte www.linkedin.com/company/frisbo/Prohlášení o politice udržitelnostiUdržitelnost ve všech jejích podobách je jedním z nejpalčivějších témat současnosti. Jak se produkty dostávají ke dveřím spotřebitelů, je základní složkou elektronického obchodování a je předmětem diskusí o udržitelnosti a elektronickém obchodování.


Mezitím rostoucí povědomí o změně klimatu přimělo podniky ze všech odvětví přehodnotit způsob, jakým vyrábějí, směňují a jak a co prodávají spotřebitelům.


Produkty, obalové materiály a přepravní postupy nyní hrají zastřešující a usnadňující roli při přispívání k udržitelnému zlepšování dodavatelských řetězců.

Odeslání a plnění prostřednictvím elektronického obchodu je základním prvkem pro rozšiřování podnikání v oblasti elektronického obchodu. Ne všechny operace jsou však stejné. V zákulisí mohou existovat velké rozdíly v emisích uhlíku, které odpovídají použité dopravě a ujeté vzdálenosti. Pro značky v oblasti business-to-consumer (B2C), které se chtějí smysluplně zapojit do klimatických změn, je důležitý způsob plnění objednávek elektronického obchodování.

Náš přístup

Využitím sítě místních poskytovatelů služeb je Frisbo schopno využívat méně emisně náročnou dopravu blíže k místu, kde se nacházejí koncoví zákazníci. To zase pomáhá snižovat emise, zrychlovat dodací lhůty a snižovat náklady.


Snížení stopy uložením produktů blíže ke koncovému zákazníkovi pomocí postupů, jako je přímé vstřikování, orchestrace objednávek a možnosti plnění v rámci země.

Využití sítě místního plnění i pro polovinu objednávek elektronického obchodu v letech 2020 až 2025 by mohlo vést k významným dopadům.


S Order Orchestration se plnění provádí z nejoptimálnějšího místa. Odstraňuje zbytečné cesty. V dnešní době, kdy si lidé zvykli, že jejich produkty jsou doručeny do hodin od zadání objednávky, je výhodné přiblížit objednávky zákazníkovi.


Přístup Orchestration šetří náklady na dopravu a urychluje doručení. Otevírá také volbu pro udržitelnější možnosti přepravy na poslední míli. Tento přístup snižuje uhlíkovou stopu výběrem optimálních tras dodávek a udržitelných dopravních prostředků.


Udržitelnost a firemní odpovědnost jsou součástí našich základních hodnot, takže jsme dosáhli významného pokroku tím, že jsme se v roce 2022 stali uhlíkově neutrálními a zavázali jsme se kompenzovat všechny naše historické i budoucí emise v rámci našeho mezinárodního dodavatelského řetězce. Spolu s udržitelnými strategiemi implementovanými v celém našem dodavatelském řetězci, jako je orchestrace objednávek, optimalizace palet a expedice s přímým vstřikováním, jsme se rozhodli, že stát se uhlíkově neutrálním je pro nás nejlepší způsob, jak mít smysluplný dopad. Žádná společnost nemůže vyřešit skutečně globální výzvy, ale doufáme, že náš dodavatelský řetězec může být součástí dalekosáhlého posunu ve zvycích.


Uhlíkově neutrální zásilky


Někteří z našich partnerů nám pomáhají dosahovat našich cílů udržitelnosti.

Logo DHL GoGreen

Doprava GoGreen s DHL

DHL nabízí přepravu všech zásilek šetrnou k životnímu prostředí. Program ochrany životního prostředí GoGreen zahrnuje soubor projektů na ochranu klimatu, které kompenzují emise skleníkových plynů vznikající při přepravě balíků.


Karbonově neutrální doprava s DPD

DPD je uhlíkově neutrální od roku 2012 a poskytuje uhlíkově neutrální přepravu pro všechny zásilky po celé Evropě. Měřením jejich uhlíkové stopy na parcelu je jejich cílem pokud možno ji snížit, a kompenzovat zbývající emise financováním projektů čisté energie po celém světě.Zelená poslední míle - Sameday Courier

Sameday je přední rumunská B2C přepravní společnost, která poskytuje celou řadu doručovacích služeb a provozuje největší síť automatizovaných balíkových strojů (APM) v Rumunsku a Maďarsku. Jednou z hlavních inovací, která jim pomohla výrazně snížit jejich CO2 stopu, je skříňka easybox. Řešení OOH (Out of home), které uvedli na trh v roce 2018, bylo vítěznou volbou nejen pro zkušenosti našich zákazníků, ale také pro snížení emisí uhlíku a zlepšení dopravy, kterou kurýrní činnost ve městech generuje.


Udržitelné balení.


Standardní materiály Frisbo

Naše standardní obalové materiály jsou vyrobeny z lepenky, kterou lze recyklovat. Další ochranný obalový materiál je vyroben ze starých obalových materiálů, které by jinak šly do odpadu.


Udržitelné balení na míru

Frisbo je váš holistický obalový partner. Našim klientům můžeme pomoci obstarat ty nejlepší obaly pro jejich značku vyrobené z udržitelných materiálů. Při navrhování obalových materiálů máme vždy na paměti aspekt udržitelnosti obalů, a to jak u krabic, tak u doplňků.


Tím, že budeme transparentní, pokud jde o náš pokrok, budeme dychtiví v našem úsilí a budeme spolupracovat v našem přístupu, budeme i nadále dodržovat svůj slib udržitelnosti a vytvářet dědictví změn.


Naše klimatické cíle jsou náročné, ale věříme, že cesta k udržitelnosti je stejně naléhavá jako důležitá. Doufáme, že společně půjdeme příkladem a standardem pro celý logistický sektor.


O FRISBO EFULFILLMENT S.A (Frisbo)


Frisbo Efulfillment  (Frisbo) je technologická společnost, která nabízí plnění jako službu online obchodníkům propojením místních distribučních center do jedné sítě integrované s platformami a tržišti elektronického obchodu. Pomocí Frisbo jsou online obchodníci schopni doručit do druhého dne kamkoli v Evropě tím, že udržují své zásoby na více místech, synchronizují je s více prodejními kanály a využívají místní kurýrní služby.V současné době pokrývá distribuční síť Frisbo více než 20 evropských zemí s více než 35 integrovanými sklady a využívá ji více než 200 obchodníků.


Pro další informace prosím navštivte www.frisbo.eu a sledujte www.linkedin.com/company/frisbo/