Normy obchodného správania

Normy obchodného správania
Frisbo Efulfillment („Frisbo“) sa zaväzuje dodržiavať najvyššie etické štandardy vo všetkých svojich obchodných jednaniach.
Svoje podnikanie vždy vykonávame v rámci platného práva a profesijných štandardov. Ale len dodržiavanie platných zákonov a odborných noriem nie vždy stačí. Výsledkom je, že sme vyvinuli Frisbo kódex správania, ktorý stanovuje štandardy pre všetkých zamestnancov Frisbo.
 
Etický kódex Frisbo odráža osobnú integritu a čestnosť, ktoré považujeme za dôležité hodnoty, ktoré sú základom úspešnej spoločnosti.
 
Chceme budovať a udržiavať vzájomne výhodné vzťahy s našimi klientmi, investormi a všetkými zamestnancami. Rast a rozvoj Frisbo bude prebiehať neustálym dodržiavaním našich vysokých etických štandardov a hodnôt.
 
Každý z nás vo Frisbo má povinnosť dodržiavať a spĺňať požiadavky stanovené v Kódexe správania Frisbo. V dôsledku toho povzbudzujeme všetkých zamestnancov Frisbo, aby konali zodpovedne, uplatňovali dobrý úsudok a hľadali rady týkajúce sa správneho obchodného správania.
 
Podporujeme všetkých zamestnancov Frisbo, aby konali profesionálne a vždy podnikali čestne. Povesť, ktorú má Frisbo, je priamym odrazom výkonu a konania našich zamestnancov u klientov, investorov a verejnosti.
 
Jedným zo základných prvkov Frisbo je náš záväzok k otvorenej firemnej kultúre. Zamestnanci sú vždy povzbudzovaní, aby o svojich problémoch a obavách hovorili otvorene. Zamestnancom sa odporúča, aby nahlásili akékoľvek okolnosti, ktoré by mohli naznačovať porušenie zákona alebo Kódexu správania Frisbo. Sila našej organizácie spočíva v našich kolektívnych znalostiach a zdieľaní týchto vedomostí a skúseností.
 
2. VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ SPRÁVANIA
 
2.1 Konanie v súlade so zákonom
 
Ako skupina s národnými a medzinárodnými operáciami podlieha Frisbo rôznym vnútroštátnym a medzinárodným zákonom. Je samozrejmé, že Frisbo musí dodržiavať platné zákony a predpisy v každej krajine. To isté platí pre zamestnancov, ktorí musia dodržiavať interné pokyny Frisbo, ako aj zákony. Akékoľvek správanie, ktoré je v rozpore so zákonom alebo smernicami, je zakázané.
 
Všetci zamestnanci si musia byť vedomí toho, že v prípade porušenia akéhokoľvek zákona môže byť proti nim osobne a/alebo Frisbo začaté právne konanie. To môže viesť k uloženiu pokút, trestnoprávnych sankcií alebo občianskoprávnym nárokom na odškodnenie.
 
2.2 Dobrovoľný záväzok Frisba
 
Frisbo sa zaväzuje dodržiavať ľudské práva, pracovné a sociálne normy – vo Frisbo ani u našich obchodných partnerov nebude tolerovaná žiadna detská ani nútená práca.
 
Tento kódex správania tiež zohľadňuje desať princípov Globálneho paktu OSN, Všeobecnej deklarácie ľudských práv, osem základných pracovných štandardov Medzinárodnej organizácie práce (ILO), deklaráciu zásad MOP o nadnárodných podnikoch a sociálnej politike ( Deklarácia MNE), princípy OECD pre nadnárodné spoločnosti a Globálna charta Responsible Care®4.
 
2.3 Vzájomný rešpekt, čestnosť a integrita
 
Rešpektujeme základné a ľudské práva a zasadzujeme sa za ich dodržiavanie. Ide najmä o ochranu ľudskej dôstojnosti a súkromnej sféry každého jednotlivca. Žiadny zamestnanec, obchodný partner ani zákazník nesmie byť diskriminovaný z dôvodu svojho pohlavia alebo rasy, pôvodu, náboženstva, veku, akéhokoľvek postihnutia, odboru alebo politickej príslušnosti, svojej sexuálnej orientácie alebo rodinného stavu.
 
Akákoľvek forma sexuálneho obťažovania, fyzického útoku, nátlaku, šikanovania alebo verbálneho útoku je zakázaná – a to isté platí pre akékoľvek zastrašujúce, nepriateľské alebo urážlivé správanie. Frisbo je tiež odhodlaný zachovať politickú neutralitu.
 
2.4 Predchádzanie konfliktu záujmov
 
Každý zamestnanec musí rozlišovať medzi svojimi súkromnými záujmami a záujmami Frisbo. Akékoľvek možné konflikty záujmov, ktoré môžu viesť k rozhodnutiam alebo obchodným transakciám, ktoré neodrážajú záujmy Frisbo, musia byť okamžite nahlásené príslušnému priamemu nadriadenému.
To platí aj pre všetky činnosti za odplatu, ktoré chcú zamestnanci vykonávať popri svojej profesionálnej práci pre Frisbo.
 
3 SPRÁVANIE V OBLASTI KONKURENCIE
 
3.1 Boj proti korupcii a spravodlivá hospodárska súťaž
 
Frisbo presadzuje princípy spravodlivej hospodárskej súťaže. Dodržiavanie právnych noriem na ochranu hospodárskej súťaže je zásadne dôležité pre akýkoľvek trvalo udržateľný vzťah s našimi obchodnými partnermi.
 
Frisbo odmieta ponúkať, dávať alebo prijímať úplatky alebo nesprávne platby, ani sa zúčastňovať na akomkoľvek druhu korupčnej alebo protisúťažnej, tajnej dohody, či už priamo alebo nepriamo prostredníctvom akejkoľvek tretej strany, s cieľom získať nové obchody, udržať si existujúce obchody alebo zabezpečiť akúkoľvek nevhodnú výhodu a Frisbo navyše nepoužije ani nepovolí iným robiť takéto veci v našom mene. Frisbo sa bude vždy snažiť vyhnúť akémukoľvek zdaneniu neprávosti a bude hlásiť akékoľvek pokusy nás podplatiť, prípmanažment na všetkých úrovniach našej organizácie, zabezpečujúc odolnosť a dlhodobé zachovanie hodnoty nášho podnikania.

Naše akcie:

• Udržiavať silné postupy správy a riadenia spoločnosti prostredníctvom príkladného dozoru nad radou, zodpovednosti manažmentu a proaktívneho riadenia rizík.

• Znížiť vystavenie riziku a vybudovať odolnosť nášho portfólia voči klimatickým zmenám, zemetraseniam a iným katastrofickým udalostiam prostredníctvom inteligentného dizajnu a pozorovania.

• Udržiavať vysoké etické štandardy prostredníctvom silného kódexu etiky a obchodného správania, priebežných školení v oblasti etiky a výkonného vedenia, ktoré podporuje kultúru integrity.

• Kultivujte silné vzťahy so zainteresovanými stranami prostredníctvom transparentnosti, otvorenej komunikácie a reagovania na vstupy zainteresovaných strán.

• Zaviesť jasné a efektívne riadenie ESG, stanoviť ciele a stanoviť zodpovednosť.O FRISBO EFULFILLMENT S.A (Frisbo)


Frisbo Efulfillment  (Frisbo) je technologická spoločnosť, ktorá ponúka plnenie ako službu online obchodníkom prepojením miestnych centier plnenia do jednej siete integrovanej s platformami elektronického obchodu a trhoviskami. Pomocou Frisbo sú online obchodníci schopní doručiť na druhý deň kdekoľvek v Európe tým, že skladujú svoje zásoby na viacerých miestach, synchronizujú ich s viacerými predajnými kanálmi a využívajú miestne kuriérske služby.


Plniaca sieť Frisbo v súčasnosti pokrýva viac ako 20 európskych krajín s viac ako 35 integrovanými skladmi a využíva ju viac ako 200 obchodníkov.Ďalšie informácie nájdete na www.frisbo.eu a na www.linkedin.com/company/frisbo/Vyhlásenie o politike udržateľnostiUdržateľnosť vo všetkých jej podobách je jednou z najpálčivejších tém súčasnosti. Spôsob, akým sa produkty dostanú k spotrebiteľským dverám, je základnou súčasťou elektronického obchodu a je predmetom diskusií o udržateľnosti a elektronickom obchode.


Medzitým rastúce povedomie o zmene klímy priviedlo podniky zo všetkých sektorov k prehodnoteniu spôsobu, akým vyrábajú, vymieňajú a ako a čo predávajú spotrebiteľom.


Produkty, obalové materiály a prepravné postupy teraz zohrávajú zastrešujúcu a uľahčujúcu úlohu pri prispievaní k trvalo udržateľnému zlepšovaniu dodávateľských reťazcov.

Doručenie a plnenie elektronického obchodu je základným prvkom pri rozširovaní podnikania v elektronickom obchode. Nie všetky operácie sú však rovnaké. V zákulisí môžu existovať veľké rozdiely v emisiách uhlíka, ktoré zodpovedajú použitej doprave a prejdenej vzdialenosti. Pre značky v priestore medzi podnikmi a spotrebiteľmi (B2C), ktoré sa chcú zmysluplne angažovať v oblasti klimatických zmien, je dôležitý spôsob plnenia objednávok elektronického obchodu.

Náš prístup

Využitím siete miestnych poskytovateľov služieb môže Frisbo využívať menej náročnú prepravu na emisie bližšie k miestu, kde sa nachádzajú koncoví zákazníci. To zase pomáha znižovať emisie, zrýchľovať dodacie lehoty a znižovať náklady.


Zníženie stopy skladovaním produktov bližšie ku koncovému zákazníkovi pomocou postupov, ako je priame vstrekovanie, orchestrácia objednávok a možnosti plnenia v rámci krajiny.

Používanie siete miestneho plnenia čo i len polovice objednávok elektronického obchodu medzi rokmi 2020 a 2025 by mohlo viesť k významným vplyvom.


S Order Orchestration sa plnenie vykonáva z najoptimálnejšieho miesta. Odstraňuje zbytočné cesty. V dnešnej dobe, keď si ľudia zvykli, že ich produkty sú doručené do niekoľkých hodín od zadania objednávky, je výhodné priviesť objednávky bližšie k zákazníkovi.


Prístup Orchestration Order šetrí náklady na dopravu a urýchľuje doručenie. Otvára tiež možnosť udržateľnejších možností prepravy na poslednú míľu. Tento prístup znižuje uhlíkovú stopu výberom optimálnych doručovacích trás a udržateľných dopravných prostriedkov.


Udržateľnosť a firemná zodpovednosť sú súčasťou našich základných hodnôt, preto sme dosiahli významný pokrok tým, že sme sa v roku 2022 stali uhlíkovo neutrálnymi a zaviazali sme sa kompenzovať všetky naše historické a budúce emisie v rámci nášho medzinárodného dodávateľského reťazca. Spolu s trvalo udržateľnými stratégiami implementovanými v celom našom dodávateľskom reťazci, ako je orchestrácia objednávok, optimalizácia paliet a doprava s priamym vstrekovaním, sme sa rozhodli, že stať sa uhlíkovo neutrálnym je pre nás najlepší spôsob, ako mať zmysluplný vplyv. Žiadna spoločnosť nedokáže vyriešiť skutočne globálne výzvy, ale dúfame, že náš dodávateľský reťazec môže byť súčasťou ďalekosiahleho posunu v zvykoch.


Uhlíkovo neutrálne zásielky


Niektorí naši partneri nám pomáhajú dosahovať naše ciele udržateľnosti.

Logo DHL GoGreen

Doprava GoGreen s DHL

DHL ponúka ekologickú prepravu všetkých balíkov. Program ochrany životného prostredia GoGreen zahŕňa súbor projektov na ochranu klímy, ktoré kompenzujú emisie skleníkových plynov vznikajúce pri preprave balíkov.


Uhlíkovo neutrálna preprava s DPD

DPD je uhlíkovo neutrálna od roku 2012 a poskytuje uhlíkovo neutrálnu prepravu pre všetky balíky po celej Európe. Meraním ich uhlíkovej stopy na balík je ich cieľom znížiť ju, ak je to možné, a kompenzovať zostávajúce emisie financovaním projektov čistej energie vo sveteGreen Last Mile - Sameday Courier

Sameday je popredná rumunská B2C prepravná spoločnosť, ktorá poskytuje celý rad doručovacích služieb a prevádzkuje najväčšiu sieť automatizovaných balíkových automatov (APM) v Rumunsku a Maďarsku. Jednou z hlavných inovácií, ktoré im pomohli výrazne znížiť ich CO2 stopu, je skrinka easybox. Riešenie doručovania OOH (Out of home), ktoré uviedli na trh v roku 2018, bolo víťaznou voľbou nielen pre skúsenosti našich zákazníkov, ale aj pre zníženie emisií uhlíka a zlepšenie dopravy, ktorú v mestách generuje činnosť kuriérov.


Udržateľné balenie.


Štandardné materiály Frisbo

Naše štandardné obalové materiály sú vyrobené z kartónu, ktorý je možné recyklovať. Ďalší ochranný obalový materiál je vyrobený zo starých obalových materiálov, ktoré by inak išli do odpadu.


Udržateľné balenie na mieru

Frisbo je váš holistický obalový partner. Našim klientom môžeme pomôcť zaobstarať si tie najlepšie obaly pre ich značku vyrobené z udržateľných materiálov. Pri navrhovaní obalových materiálov máme vždy na pamäti aspekt udržateľnosti obalov, a to ako pre krabice, tak aj pre doplnky.


Tým, že budeme transparentní, pokiaľ ide o náš pokrok, budeme horliví v našich snahách a budeme spolupracovať v našom prístupe, budeme aj naďalej dodržiavať náš prísľub udržateľnosti a vytvárať dedičstvo zmien.


Naše klimatické ciele sú náročné, ale veríme, že cesta k udržateľnosti je rovnako naliehavá ako dôležitá. Dúfame, že spoločne dáme príklad a štandard pre celý logistický sektor.


O FRISBO EFULFILLMENT S.A (Frisbo)


Frisbo Efulfillment  (Frisbo) je technologická spoločnosť, ktorá ponúka plnenie ako službu online obchodníkom prepojením miestnych centier plnenia do jednej siete integrovanej s platformami elektronického obchodu a trhoviskami. Pomocou Frisbo sú online obchodníci schopní doručiť na druhý deň kdekoľvek v Európe tým, že skladujú svoje zásoby na viacerých miestach, synchronizujú ich s viacerými predajnými kanálmi a využívajú miestne kuriérske služby.Plniaca sieť Frisbo v súčasnosti pokrýva viac ako 20 európskych krajín s viac ako 35 integrovanými skladmi a využíva ju viac ako 200 obchodníkov.


Ďalšie informácie nájdete na www.frisbo.eu a na www.linkedin.com/company/frisbo/