Стандарти за бизнес поведение

Стандарти за бизнес поведение
Frisbo Efulfillment („Frisbo“) се ангажира да поддържа най-високите етични стандарти във всички свои бизнес сделки.
Ние винаги извършваме дейността си в рамките на приложимото законодателство и професионални стандарти. Но само спазването на приложимото законодателство и професионалните стандарти не винаги е достатъчно. В резултат на това разработихме Кодекса на поведение на Frisbo, за да определим стандартите за всички служители на Frisbo.
 
Кодексът за поведение на Frisbo отразява личната почтеност и честност, които ние вярваме, че са важни ценности, които поставят основата за една успешна компания.
 
Искаме да изградим и поддържаме взаимноизгодни отношения с нашите клиенти, инвеститори и всички служители. Растежът и развитието на Frisbo ще се осъществяват чрез постоянно спазване на нашите високи етични стандарти и ценности.
 
Всеки от нас във Frisbo има задължението да спазва и отговаря на изискванията, посочени в Кодекса за поведение на Frisbo. В резултат на това насърчаваме всички служители на Frisbo да действат отговорно, да проявяват добра преценка и да търсят насоки за правилно бизнес поведение.
 
Насърчаваме всички служители на Frisbo да действат професионално и винаги да работят почтено. Репутацията, на която се радва Frisbo, е пряко отражение на представянето и действията на нашите служители с клиенти, инвеститори и обществеността.
 
Един основен елемент на Frisbo е нашият ангажимент към отворена корпоративна култура. Служителите винаги се насърчават да говорят открито за своите проблеми и притеснения. Служителите се насърчават да съобщават за всякакви обстоятелства, които могат да показват нарушение на закона или Кодекса за поведение на Frisbo. Силата на нашата организация се крие в нашите колективни знания и споделянето на тези знания и опит.
 
2. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ
 
2.1 Действа в съответствие със закона
 
Като група с национални и международни операции, Frisbo е обект на различни национални и международни закони. От само себе си се разбира, че Frisbo трябва да спазва действащите закони и разпоредби във всяка страна. Същото важи и за служителите, които трябва да спазват вътрешните инструкции на Frisbo, както и законите. Всяко поведение, което противоречи на закона или директивите, е забранено.
 
Всички служители трябва да са наясно, че срещу тях лично и/или Frisbo може да бъде започнато съдебно производство, ако някой закон е нарушен. Това може да доведе до налагане на глоби, наказателни санкции или граждански искове за обезщетение.
 
2.2 Доброволно поемане на ангажимент от Frisbo
 
Frisbo се ангажира да спазва правата на човека, работните и социалните стандарти - във Frisbo или нашите бизнес партньори няма да се толерира детски или принудителен труд.
 
Този кодекс на поведение също така взема предвид десетте принципа на Глобалния договор на ООН, Всеобщата декларация за правата на човека, осемте основни работни стандарта на Международната организация на труда (МОТ), декларацията на МОТ за принципите относно мултинационалните предприятия и социалната политика ( Декларация на MNE), принципите на ОИСР за мултинационалните предприятия и Глобалната харта на отговорната грижа®4.
 
2.3 Взаимно уважение, честност и почтеност
 
Ние зачитаме основните и човешките права и се застъпваме за спазването им. Те включват по-специално защитата на достойнството на личността и личната сфера на всеки индивид. Никой служител, бизнес партньор или клиент не може да бъде дискриминиран въз основа на техния пол или раса, техния произход, религия, възраст, каквото и да е увреждане, профсъюзна или политическа принадлежност, тяхната сексуална ориентация или семейно положение.
 
Всяка форма на сексуален тормоз, физическа атака, принуда, малтретиране или вербална атака е забранена – и същото важи за всяко сплашващо, враждебно или обидно поведение. Frisbo също така се ангажира да поддържа политически неутралитет.
 
2.4 Избягване на конфликти на интереси
 
Всеки служител трябва да прави разлика между личните си интереси и тези на Frisbo. Всички възможни конфликти на интереси, които могат да доведат до решения или бизнес транзакции, които не отразяват интересите на Frisbo, трябва да бъдат докладвани незабавно на съответния пряк ръководител.
Това важи и за всякакви дейности срещу заплащане, които служителите желаят да извършват в допълнение към професионалната си работа за Frisbo.
 
3 ПОВЕДЕНИЕ В ЛИЦЕТО НА КОНКУРЕНЦИЯ
 
3.1 Антикорупция и лоялна конкуренция
 
Frisbo поддържа принципите на честната конкуренция. Спазването на правните стандарти за защита на конкуренцията е изключително важно за всяко устойчиво взаимоотношение с нашите бизнес партньори.
 
Frisbo отказва да предлага, дава или получава подкупи или неправомерни плащания, или да участва в какъвто и да е вид корупционна или антиконкурентна, тайна дейност, пряко или непряко чрез трета страна, за да получи нов бизнес, да запази съществуващ бизнес или да осигури всяко неправомерно предимство и Frisbo освен това няма да използва или позволява на други да правят такива неща от наше име. Frisbo винаги ще се стреми да избягва всякакви признаци на неправомерни действия и ще докладва за всички опити за подкупване илиуправление на всички нива на нашата организация, гарантирайки устойчивостта и дългосрочното запазване на стойността за нашия бизнес.

Нашите действия:

• Поддържайте силни практики на корпоративно управление чрез отлично управление на борда, отчетност на ръководството и проактивно управление на риска.

• Намалете излагането на риск и изградете устойчивостта на нашето портфолио спрямо изменението на климата, земетресения и други катастрофални събития чрез интелигентен дизайн и наблюдение.

• Поддържайте високи етични стандарти чрез силен Етичен кодекс и бизнес поведение, непрекъснато обучение по етика и ръководно ръководство, което насърчава култура на почтеност.

• Култивирайте силни взаимоотношения със заинтересованите страни чрез прозрачност, открити комуникации и отклик на приноса на заинтересованите страни.

• Установете ясно и ефективно управление за ESG, задайте цели и установете отчетност.ЗА FRISBO EFULFILLMENT S.A (Frisbo)


Frisbo Efulfillment  (Frisbo) е технологична компания, която предлага изпълнение като услуга на онлайн търговци чрез свързване на местни центрове за изпълнение в една мрежа, интегрирана с платформи за електронна търговия и пазари. Използвайки Frisbo, онлайн търговците могат да доставят на следващия ден навсякъде в Европа, като държат своите наличности на множество места, синхронизират ги с множество канали за продажба и имат достъп до местни куриерски услуги.


В момента мрежата за изпълнение на Frisbo обхваща над 20 европейски държави с над 35 интегрирани склада и се използва от над 200 търговци.За допълнителна информация, моля, посетете www.frisbo.eu и следвайте www.linkedin.com/company/frisbo/Политика за устойчивостУстойчивостта във всичките й форми е една от най-належащите теми на нашето съвремие. Как продуктите стигат до вратите на потребителите е основен компонент на електронната търговия и е тема в центъра на дискусиите за устойчивост и електронна търговия.


Междувременно нарастващото осъзнаване на изменението на климата накара предприятията от всички сектори да преосмислят начина, по който произвеждат, обменят и как и какво продават на потребителите.


Продуктите, опаковъчните материали и практиките за доставка сега играят всеобхватна и улесняваща роля в приноса за устойчиво подобряване на веригите за доставки.

Доставката и изпълнението при електронна търговия е основен елемент за мащабиране на бизнес в електронната търговия. Не всички операции обаче са еднакви. Зад кулисите може да има големи разлики в въглеродните емисии, съответстващи на използвания транспорт и изминатите разстояния. За марките в пространството от бизнес към потребител (B2C), които искат да се ангажират смислено с изменението на климата, има значение как се изпълняват поръчките за електронна търговия.

Нашия подход

Като използва мрежа от местни изпълнители, Frisbo е в състояние да използва транспорт с по-малко емисии, по-близо до мястото, където се намират крайните клиенти. Това от своя страна помага за намаляване на емисиите, ускорява времето за доставка и намалява разходите.


Намаляване на отпечатъка чрез съхраняване на продуктите по-близо до крайния клиент, използване на практики като директно впръскване, организиране на поръчки и опции за изпълнение в страната.

Използването на мрежа за местно изпълнение дори за половината от поръчките за електронна търговия между 2020 г. и 2025 г. може да доведе до значително въздействие.


С Orchestration на поръчки изпълнението се извършва от най-оптималното място. Елиминира ненужните пътувания. В днешно време, тъй като хората са свикнали продуктите им да се доставят в рамките на часове след извършване на поръчка, е изгодно поръчките да се приближават до клиента.


Подходът за организиране на поръчки спестява разходи за доставка и ускорява доставката. Освен това отваря възможност за избор за по-устойчиви опции за доставка на последната миля. Този подход намалява въглеродния отпечатък чрез избор на оптимални маршрути за доставка и устойчиви транспортни средства.


Устойчивостта и корпоративната отговорност са част от нашите основни ценности, така че постигнахме забележителен напредък, като станахме въглеродно неутрални през 2022 г. и обещахме да компенсираме всички наши исторически и бъдещи емисии в нашата международна верига за доставки. Наред с устойчивите стратегии, прилагани в цялата ни верига за доставки, като организиране на поръчки, оптимизиране на палети и доставка с директно впръскване, решихме, че да станем въглеродно неутрални е най-добрият начин за нас да постигнем значимо въздействие. Никоя компания не може да разреши наистина глобални предизвикателства, но ние се надяваме, че нашата верига за доставки може да бъде част от дълбока промяна в навиците.


Въглеродно неутрални пратки


Някои от нашите партньори ни помагат да постигнем целите си за устойчивост.

Лого на DHL GoGreen

GoGreen доставка с DHL

DHL предлага екологична доставка за всички пакети. Програмата за опазване на околната среда GoGreen включва набор от проекти за опазване на климата, които компенсират емисиите на парникови газове, възникващи по време на транспортирането на колети.


Въглеродно неутрална доставка с DPD

DPD е въглеродно неутрална от 2012 г. и осигурява въглеродно неутрална доставка за всички колети в цяла Европа. Чрез измерване на техния въглероден отпечатък на парцел, тяхната цел е да го намалят, ако е възможно, и да компенсират оставащите емисии чрез финансиране на проекти за чиста енергия в светаЗелена последна миля - куриер за същия ден

Sameday е водещата румънска B2C компания за превоз на колети, предоставяща пълна гама от услуги за доставка и управляваща най-голямата мрежа за автоматични колетни машини (APM) в Румъния и Унгария. Едно от основните нововъведения, които им помогнаха значително да намалят своя CO2 отпечатък, е шкафчето easybox. Решението за доставка OOH (извън дома), което стартираха през 2018 г., беше печелившият избор не само за опита на нашите клиенти, но и за намаляване на въглеродните емисии и подобряване на трафика, генериран от куриерската дейност в градовете.


Устойчива опаковка.


Стандартни материали Frisbo

Нашите стандартни опаковъчни материали са направени от картон, който може да бъде рециклиран. Допълнителният защитен опаковъчен материал е направен от стари опаковъчни материали, които иначе биха били изхвърлени.


Устойчива персонализирана опаковка

Frisbo е вашият холистичен партньор за опаковане. Ние можем да помогнем на нашите клиенти да осигурят най-добрата опаковка за тяхната марка, направена от устойчиви материали. Когато предлагаме опаковъчни материали, ние винаги имаме предвид аспекта на устойчивостта на опаковката, както за кутии, така и за добавки.


Като сме прозрачни относно напредъка си, нетърпеливи в стремежите си и сътрудничещи в нашия подход, ние ще продължим да спазваме обещанието си за устойчивост, създавайки наследство от промяна.


Нашите цели по отношение на климата са предизвикателни, но ние вярваме, че пътят към устойчивост е толкова неотложен, колкото и важен. Заедно се надяваме да дадем пример и стандарт за логистичния сектор като цяло.


ЗА FRISBO EFULFILLMENT S.A (Frisbo)


Frisbo Efulfillment  (Frisbo) е технологична компания, която предлага изпълнение като услуга на онлайн търговци чрез свързване на местни центрове за изпълнение в една мрежа, интегрирана с платформи за електронна търговия и пазари. Използвайки Frisbo, онлайн търговците могат да доставят на следващия ден навсякъде в Европа, като държат своите наличности на множество места, синхронизират ги с множество канали за продажба и имат достъп до местни куриерски услуги.В момента мрежата за изпълнение на Frisbo обхваща над 20 европейски държави с над 35 интегрирани склада и се използва от над 200 търговци.


За допълнителна информация, моля, посетете www.frisbo.eu и следвайте www.linkedin.com/company/frisbo/