КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ

Frisbo Efulfillment S.A.

КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ

Frisbo Efulfillment S.A. („Frisbo“) действа в съответствие с минимални принципи и стандарти („Минимални принципи и стандарти“) в рамките на компанията.


Минималните принципи и стандарти са от съществено значение както в рамките на Frisbo, така и в отношенията между Frisbo и неговите договорни партньори, включително доставчиците на стоки и услуги на Frisbo в Румъния или в други страни („Доставчик(и)“), като се гарантира развитието на устойчиви партньорства .


В този контекст Frisbo изисква спазване на минималните принципи и стандарти в отношенията си със своите договорни партньори и полага всички усилия, за да осигури изпълнението по цялата верига за доставка на услуги или, според случая, веригата за доставки.


В тази връзка Frisbo изисква от Доставчиците да се придържат към минималните принципи и стандарти, изброени по-долу, и е разработила свой собствен Кодекс за поведение („Кодекс за поведение на доставчика“).


Този Кодекс за поведение на Доставчиците е приложен към всички договори или споразумения, сключени от Frisbo с Доставчици („Договорът“) и има предимство пред всяка противоположна разпоредба, съдържаща се в Договора или други споразумения между страните.


С подписването на договор с Frisbo, Доставчикът гарантира, че ценностите и етичните принципи, предвидени в този Кодекс, са спазени и предприема мерки за насърчаването им.


Frisbo си запазва правото да прави периодични промени / ревизии на изискванията на този Кодекс за поведение. Те ще бъдат приложими от датата на валидност на ревизирания Кодекс и ще се прилагат към всички договори и/или добавки, сключени с доставчиците след тази дата.


Целта на Кодекса за поведение на доставчиците е да насърчи и гарантира спазването на действащите закони и разпоредби в Румъния, а не да ги замени.


Минималните принципи и стандарти на Frisbo са както следва:


1. СПАЗВАНЕ НА ЗАКОННИТЕ РАЗПОРЕДБИ

Всички приложими румънски закони, разпоредби и норми, както и международни (включително, но не само, конвенции на Международната организация на труда и всякакви задължителни актове, издадени от Обединените нации) или приложими европейски закони са задължителни и трябва да се спазват точно.


2. УВАЖЕНИЕ НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Международните и националните права на човека трябва да се зачитат и всякакви нарушения или злоупотреби в това отношение трябва да се избягват. Човешкото достойнство трябва да се зачита като основно изискване на междуличностните отношения и като конституционен принцип.


3. ПРИНЦИПИ И ПРАКТИКИ НА СОЦИАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ

3.1 Забрана на дискриминацията

Строго се забранява всякаква пряка или непряка дискриминация, чрез асоцииране, тормоз или преследване, както и всяко изключване, ограничение или предпочитание въз основа на критериите за раса, националност, гражданство, етническа принадлежност, цвят на кожата, език, религия, категория или социален произход, генетика, пол, сексуална ориентация, възраст, увреждане, хронично незаразно заболяване, ХИВ инфекция, политически избор, убеждения, семейно положение или отговорност, членство или дейност в синдикат, членство в категория в неравностойно положение.Принципът на равните възможности се прилага постоянно, включително, но не само при подбора и наемането на служители.


3.2. Забрана на принудителния труд, робството и неподходящите дисциплинарни мерки

Принудителният труд и всякакъв вид робство са забранени. Прилагането на всякакви насилствени мерки или психическа или физическа принуда, вербално насилие или всякаква форма на дисциплинарни или имуществени санкции, непозволени от закона, са забранени.


3.3. Забрана на детския труд

Детският труд, както е определен от Конвенцията на ООН за правата на детето, е забранен. Нарушенията на тази забрана трябва да бъдат елиминирани чрез документирани стратегии и процедури и всяко установено нарушение изисква подходящи и незабавни действия от страна на Доставчика за отстраняването му в най-добрия интерес на детето.3.4. Спазване на законовите разпоредби относно наемането на работа на непълнолетни

Наемането на работа на непълнолетни се извършва при стриктно спазване на приложимите международни и румънски правни разпоредби. За непълнолетните, наети по закон, продължителността на работното време е 6 часа дневно и 30 часа седмично. Те не могат да работят през нощта, да работят извънредно или да бъдат изложени на опасни, небезопасни или нездравословни ситуации, които могат да застрашат тяхната физическа или психическа цялост, здраве или развитие.3.5. Спазване на разпоредбите относно условията на труд и възнаграждението

Доставчикът стриктно спазва националните правни разпоредби, свързани с трудовото законодателство, особено, но не само Кодекса на труда, Закона за социалния диалог №. 62/2011 г., Закон за здравословни и безопасни условия на труд бр. 319 от 14 Юли 2006 г. с влезлите в сила изменения и допълнения. Доставчикът осигурява достатъчно възнаграждение за задоволяване на основните нужди, в съответствие с националните правни норми и/или приложимите колективни договори по отношение