КОДЕКС ПОНАШАЊА ДОБАВЉАЧА

Фрисбо Ефулфиллмент С.А.

КОДЕКС ПОНАШАЊА ДОБАВЉАЧА

Фрисбо Ефулфиллмент С.А. („Фрисбо“) делује у складу са минималним принципима и стандардима („Минимални принципи и стандарди“) унутар компаније.


Минимални принципи и стандарди су од суштинског значаја како унутар Фрисбо-а тако и у односима између Фрисбо-а и његових уговорних партнера, укључујући Фрисбо добављаче добара и услуга у Румунији или у другим земљама („Добављач(и)“), осигуравајући развој одрживог партнерства .


У том контексту, Фрисбо захтева поштовање Минималних принципа и стандарда у својим односима са својим уговорним партнерима и чини све напоре да обезбеди спровођење у целом ланцу снабдевања услугама или, у зависности од случаја, у ланцу набавки.


У том смислу, Фрисбо захтева од добављача да се придржавају минималних принципа и стандарда наведених у наставку и развио је сопствени Кодекс понашања („Кодекс понашања добављача“).


Овај Кодекс понашања добављача је приложен свим уговорима или споразумима које је Фрисбо склопио са добављачима („Уговор“) и има предност у односу на сваку супротну одредбу садржану у Уговору или другим споразумима између страна.


Потписивањем уговора са Фрисбо-ом, Испоручилац обезбеђује да се поштују вредности и етички принципи предвиђени овим Кодексом и предузима мере да их промовише.


Фрисбо задржава право да прави периодичне измене/ревизије захтева овог Кодекса понашања. Они ће се примењивати почевши од датума важења ревидираног Кодекса и примењиваће се на све уговоре и/или додатке закључене са добављачима након овог датума.


Циљ Кодекса понашања добављача је да подстакне и обезбеди поштовање закона и прописа који су на снази у Румунији, а не да их замени.


Фрисбо-ови минимални принципи и стандарди су следећи:


1. УСКЛАЂЕНОСТ СА ЗАКОНСКИМ ОДРЕДБАМА

Сви примењиви румунски закони, прописи и норме, као и међународни (укључујући, али не ограничавајући се на, конвенције Међународне организације рада и све обавезујуће акте које издају Уједињене нације) или примењиви европски закон су обавезујући и морају се тачно поштовати.


2. ПОШТОВАЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА

Међународна и национална људска права морају се поштовати и свако кршење или злоупотреба у том погледу се мора избегавати. Људско достојанство се мора поштовати као основни услов међуљудских односа и као уставни принцип.


3. ПРИНЦИПИ И ПРАКСЕ ДРУШТВЕНЕ ОДГОВОРНОСТИ

3.1 Забрана дискриминације

Строго је забрањена свака директна или индиректна дискриминација, удруживањем, узнемиравањем или виктимизацијом, као и свако искључење, ограничење или преференција на основу критеријума расе, националности, држављанства, етничке припадности, боје коже, језика, вере, категорије или друштвеног порекла, особине генетика, пол, сексуална оријентација, године, инвалидитет, хронична незаразна болест, ХИВ инфекција, политички избор, уверења, породична ситуација или одговорност, чланство или активност у синдикату, чланство у категорији у неповољном положају.Принцип једнаких могућности ће се стално примењивати, укључујући, али не ограничавајући се на избор и запошљавање запослених.


3.2. Забрана принудног рада, ропства и неодговарајућих дисциплинских мера

Присилни рад и ропство било које врсте су забрањени. Забрањена је примена било каквих насилних мера или психичке или физичке принуде, вербалног насиља или било ког облика дисциплинских или новчаних санкција које нису дозвољене законом.


3.3. Забрана дечијег рада

Дечји рад, како је дефинисано Конвенцијом Уједињених нација о правима детета, је забрањен. Кршења ове забране морају бити елиминисана документованим стратегијама и процедурама, а свако утврђено кршење захтева одговарајућу и хитну акцију од стране Добављача како би се отклонила у најбољем интересу детета.3.4. Поштовање законских одредби у вези са запошљавањем малолетних лица

Запошљавање малолетника се врши уз стриктно поштовање важећих међународних и румунских законских одредби. За малолетнике запослене у складу са законом, радно време је 6 часова дневно и 30 часова недељно. Не могу радити ноћу, радити прековремено, нити бити изложени опасним, несигурним или нездравим ситуацијама које могу угрозити њихов физички или ментални интегритет, здравље или развој.3.5. Поштовање одредби о условима рада и накнадама

Добављач ће стриктно поштовати националне законске одредбе које се односе на радно законодавство, посебно али не ограничавајући се на Закон о раду, Закон о социјалном дијалогу бр. 62/2011, Закон о безбедности и здрављу на раду бр. 319 од 14. јула 2006. године, са изменама и допунама на снази. Снабдевач ће обезбедити довољну накнаду да задовољи основне потребе, у складу са националним правним нормама и/или важећим колективним уговорима који се односе на