KODEX CHOVÁNÍ DODAVATELE

Frisbo Efulfillment S.A.

KODEX CHOVÁNÍ DODAVATELE

Frisbo Efulfillment S.A. ("Frisbo") jedná v souladu s minimálními principy a standardy ("Minimální principy a standardy") v rámci společnosti.


Minimální principy a standardy jsou zásadní jak v rámci Frisbo, tak ve vztazích mezi Frisbo a jeho smluvními partnery, včetně dodavatelů zboží a služeb Frisbo v Rumunsku nebo v jiných zemích („dodavatel(é)“), zajišťující rozvoj udržitelných partnerství .


V této souvislosti Frisbo vyžaduje dodržování Minimálních zásad a standardů ve svých vztazích se svými smluvními partnery a vynakládá veškeré úsilí k zajištění prosazování v celém dodavatelském řetězci služeb, případně v řetězci zásobování.


V tomto ohledu Frisbo vyžaduje, aby dodavatelé dodržovali Minimální principy a standardy uvedené níže, a vyvinulo svůj vlastní Kodex chování (dále jen „Kodex chování dodavatele“).


Tento kodex chování dodavatele je přílohou všech smluv nebo dohod uzavřených společností Frisbo s dodavateli (dále jen „smlouva“) a má přednost před jakýmkoli opačným ustanovením obsaženým ve smlouvě nebo jiných dohodách mezi stranami.


Podpisem smlouvy se společností Frisbo dodavatel zajišťuje, že hodnoty a etické zásady uvedené v tomto kodexu jsou dodržovány, a přijímá opatření k jejich prosazování.


Frisbo si vyhrazuje právo provádět pravidelné změny / revize požadavků tohoto kodexu chování. Tyto budou platné počínaje datem platnosti revidovaného Kodexu a budou se vztahovat na všechny Smlouvy a/nebo dodatky uzavřené s Dodavateli po tomto datu.


Cílem Kodexu chování dodavatele je podporovat a zajišťovat dodržování zákonů a předpisů platných v Rumunsku, nikoli je nahrazovat.


Minimální principy a standardy Frisbo jsou následující:


1. DODRŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH USTANOVENÍ

Všechny platné rumunské zákony, předpisy a normy, jakož i mezinárodní (včetně, ale nikoli výhradně, úmluv Mezinárodní organizace práce a jakýchkoli závazných aktů vydaných Organizací spojených národů) nebo platné evropské právo jsou závazné a musí být přesně dodržovány.


2. RESPEKTOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV

Mezinárodní a národní lidská práva musí být respektována a v tomto ohledu je třeba se vyvarovat jakéhokoli porušování nebo zneužívání. Lidská důstojnost musí být respektována jako základní požadavek mezilidských vztahů a jako ústavní princip.


3. ZÁSADY A PRAXE SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

3.1 Zákaz diskriminace

Je přísně zakázána jakákoli přímá nebo nepřímá diskriminace, sdružování, obtěžování nebo viktimizace, jakož i jakékoli vylučování, omezování nebo upřednostňování na základě kritérií rasy, národnosti, občanství, etnického původu, barvy pleti, jazyka, náboženství, kategorie nebo sociálního původu, genetické vlastnosti, pohlaví, sexuální orientace, věk, postižení, chronické nepřenosné onemocnění, infekce HIV, politická volba, přesvědčení, rodinná situace nebo odpovědnost, členství v odborech nebo činnost, členství ve znevýhodněné kategorii.Trvale bude uplatňován princip rovných příležitostí, mimo jiné včetně výběru a náboru zaměstnanců.


3.2. Zákaz nucené práce, otroctví a nevhodných kázeňských opatření

Nucená práce a otroctví jakéhokoli druhu jsou zakázány. Použití jakýchkoli násilných opatření nebo duševního nebo fyzického nátlaku, verbálního násilí nebo jakékoli formy disciplinárních nebo peněžních sankcí, které zákon nepovoluje, je zakázáno.


3.3. Zákaz dětské práce

Dětská práce, jak ji definuje Úmluva OSN o právech dítěte, je zakázána. Porušení tohoto zákazu musí být odstraněno prostřednictvím zdokumentovaných strategií a postupů a jakékoli zjištěné porušení bude vyžadovat odpovídající a okamžité kroky dodavatele k nápravě v nejlepším zájmu dítěte.3.4. Dodržování zákonných ustanovení o zaměstnávání nezletilých

Zaměstnávání nezletilých je prováděno v přísném souladu s platnými mezinárodními a rumunskými právními předpisy. Pro nezletilé zaměstnané podle zákona je délka pracovní doby 6 hodin denně a 30 hodin týdně. Nemohou pracovat v noci, přesčas ani být vystaveni nebezpečným, nebezpečným nebo nezdravým situacím, které mohou ohrozit jejich fyzickou nebo duševní integritu, zdraví nebo vývoj.3.5. Dodržování ustanovení o pracovních podmínkách a odměňování

Dodavatel bude důsledně dodržovat vnitrostátní právní předpisy související s pracovněprávní úpravou, zejména, ale nikoli výhradně, zákoník práce, zákon o sociálním dialogu č. 62/2011, Zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci č. 319 ze dne 14. července 2006 s platnými změnami a doplněními. Dodavatel poskytne dostatečnou odměnu k pokrytí základních potřeb v souladu s národními právními normami a/nebo platnými kolektivními smlouvami upravujícími