Standardet e sjelljes së biznesit

Standardet e sjelljes së biznesit
Frisbo Efulfillment (“Frisbo”) është e përkushtuar të ruajë standardet më të larta etike në të gjitha marrëdhëniet e saj të biznesit.
Ne e zhvillojmë gjithmonë biznesin tonë brenda kuadrit të ligjit në fuqi dhe standardeve profesionale. Por nuk mjafton gjithmonë vetëm respektimi i ligjit në fuqi dhe standardeve profesionale. Si rezultat, ne kemi zhvilluar Kodin e Sjelljes së Frisbo-s për të vendosur standardet për të gjithë punonjësit e Frisbo-s.
 
Kodi i Sjelljes së Frisbo-s pasqyron integritetin dhe ndershmërinë personale, të cilat ne besojmë se janë vlera të rëndësishme që vendosin themelet për një kompani të suksesshme.
 
Ne dëshirojmë të ndërtojmë dhe mbajmë marrëdhënie reciproke të dobishme me klientët, investitorët dhe të gjithë punonjësit tanë. Rritja dhe zhvillimi i Frisbo do të ndodhë nëpërmjet respektimit të vazhdueshëm ndaj standardeve dhe vlerave tona të larta etike.
 
Secili prej nesh në Frisbo ka detyrimin të respektojë dhe të përmbushë kërkesat e përcaktuara në Kodin e Sjelljes së Frisbo-s. Si rezultat, ne inkurajojmë të gjithë punonjësit e Frisbo që të veprojnë me përgjegjësi, të ushtrojnë gjykim të mirë dhe të kërkojnë udhëzime për sjelljen e duhur të biznesit.
 
Ne inkurajojmë të gjithë punonjësit e Frisbo që të veprojnë në mënyrë profesionale dhe të bëjnë gjithmonë biznes me integritet. Reputacioni që gëzon Frisbo është një pasqyrim i drejtpërdrejtë i performancës dhe veprimeve të punonjësve tanë me klientët, investitorët dhe publikun.
 
Një element themelor i Frisbo është përkushtimi ynë për një kulturë të hapur korporative. Punonjësit inkurajohen gjithmonë të flasin hapur për çështjet dhe shqetësimet e tyre. Punonjësit inkurajohen të raportojnë çdo rrethanë që mund të tregojë një shkelje të ligjit ose Kodit të Sjelljes Frisbo. Fuqia e organizatës sonë qëndron në njohuritë tona kolektive dhe në ndarjen e asaj njohurie dhe përvojë.
 
2. RREGULLAT E PËRGJITHSHME TË SJELLJES
 
2.1 Veprimi në përputhje me ligjin
 
Si një grup me operacione kombëtare dhe ndërkombëtare, Frisbo i nënshtrohet një sërë ligjesh kombëtare dhe ndërkombëtare. Vetëkuptohet që Frisbo duhet të jetë në përputhje me ligjet dhe rregulloret aktuale në çdo vend. E njëjta gjë vlen edhe për punonjësit, të cilët duhet të kenë parasysh udhëzimet e brendshme të Frisbo-s si dhe ligjet. Ndalohet çdo sjellje që bie ndesh me ligjin apo udhëzimet.
 
Të gjithë punonjësit duhet të jenë të vetëdijshëm se mund të nisin procedime ligjore kundër tyre personalisht dhe/ose Frisbo-s nëse shkelet ndonjë ligj. Kjo mund të çojë në vendosjen e gjobave, sanksioneve të ligjit penal ose kërkesave për kompensim të ligjit civil.
 
2.2 Angazhimi vullnetar nga Frisbo
 
Frisbo merr përsipër të respektojë të drejtat e njeriut, standardet e punës dhe sociale - asnjë fëmijë apo puna e detyruar nuk do të tolerohet në Frisbo ose partnerët tanë të biznesit.
 
Ky kod sjelljeje merr gjithashtu parasysh dhjetë parimet e Kompaktit Global të OKB-së, Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut, tetë standardet thelbësore të punës të Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO), deklaratën e ILO-s të parimeve për ndërmarrjet shumëkombëshe dhe politikën sociale ( Deklarata MNE), parimet e OECD për ndërmarrjet shumëkombëshe dhe Karta Globale e Kujdesit të Përgjegjshëm4.
 
2.3 Respekti reciprok, ndershmëria dhe integriteti
 
Ne respektojmë të drejtat themelore dhe të njeriut dhe mbrojmë respektimin e tyre. Ato përfshijnë veçanërisht mbrojtjen e dinjitetit të një personi dhe të sferës private të çdo individi. Asnjë punonjës, partner biznesi ose klient nuk mund të diskriminohet për shkak të seksit ose racës, prejardhjes, fesë, moshës, ndonjë paaftësie, bashkimit ose përkatësisë politike, orientimit të tyre seksual ose statusit martesor.
 
Ndalohet çdo formë ngacmimi seksual, sulmi fizik, shtrëngimi, ngacmimi ose sulmi verbal – dhe e njëjta gjë vlen për çdo sjellje frikësuese, armiqësore ose fyese. Frisbo është gjithashtu i përkushtuar për të ruajtur neutralitetin politik.
 
2.4 Shmangia e konfliktit të interesit
 
Çdo punonjës duhet të bëjë dallimin midis interesave të tij private dhe atyre të Frisbo-s. Çdo konflikt i mundshëm interesi që mund të çojë në vendime ose transaksione biznesi që nuk pasqyrojnë interesat e Frisbo, duhet t'i raportohet menjëherë menaxherit përkatës të linjës.
Kjo vlen edhe për çdo aktivitet në këmbim të pagesës, të cilin punonjësit dëshirojnë t'i bëjnë si shtesë të punës së tyre profesionale për Frisbo.
 
3 SJELLJA PRANË KONKURRENCËS
 
3.1 Kundër korrupsionit dhe konkurrencës së ndershme
 
Frisbo mbështet parimet e konkurrencës së ndershme. Pajtueshmëria me standardet ligjore për mbrojtjen e konkurrencës është thelbësore për çdo marrëdhënie të qëndrueshme me partnerët tanë të biznesit.
 
Frisbo refuzon të ofrojë, të japë ose të marrë ryshfet ose pagesa të pahijshme, ose të marrë pjesë në çdo lloj aktiviteti korruptiv ose anti-konkurrues, marrëveshje të fshehtë, drejtpërdrejt ose tërthorazi nëpërmjet ndonjë pale të tretë, me qëllim që të marrë biznes të ri, të mbajë biznesin ekzistues ose të sigurojë çdo avantazh të pahijshëm, dhe për më tepër Frisbo nuk do të përdorë ose lejojë të tjerët të bëjnë gjëra të tilla në emrin tonë. Frisbo do të përpiqet gjithmonë të shmangë çdo paraqitje të keqbërjes dhe do të raportojë çdo përpjekje për të na dhënë ryshfet, osemenaxhimin në të gjitha nivelet e organizatës sonë, duke siguruar qëndrueshmërinë dhe ruajtjen afatgjatë të vlerës për biznesin tonë.

Veprimet tona:

• Ruajtja e praktikave të forta të qeverisjes korporative përmes administrimit shembullor të bordit, llogaridhënies së menaxhmentit dhe menaxhimit proaktiv të rrezikut.

• Të zvogëlojmë ekspozimin ndaj rrezikut dhe të ndërtojmë elasticitetin e portofolit tonë ndaj ndryshimeve klimatike, tërmeteve dhe ngjarjeve të tjera katastrofike nëpërmjet projektimit dhe shikimit të zgjuar.

• Ruajtja e standardeve të larta etike nëpërmjet një kodi të fortë etike dhe sjelljeje biznesi, trajnime të vazhdueshme për etikën dhe udhëheqje ekzekutive që promovon një kulturë integriteti.

• Kultivoni marrëdhënie të forta me palët e interesuara përmes transparencës, komunikimit të hapur dhe përgjigjes ndaj kontributit të palëve të interesuara.

• Krijoni qeverisje të qartë dhe efektive për ESG, vendosni synime dhe vendosni llogaridhënie.RRETH FRISBO EFULFILLMENT S.A (Frisbo)


Frisbo Efulfillment  (Frisbo) është një kompani teknologjike që ofron përmbushjen si shërbim për tregtarët në internet duke lidhur qendrat lokale të përmbushjes në një rrjet, të integruar me platformat dhe tregjet e tregtisë elektronike. Duke përdorur Frisbo-n, tregtarët në internet janë në gjendje të dorëzojnë ditën tjetër kudo në Evropë duke i mbajtur stoqet e tyre në shumë vende, duke i sinkronizuar me kanale të shumta shitjesh dhe duke aksesuar shërbimet lokale të korrierëve.


Aktualisht rrjeti i përmbushjes së Frisbo mbulon mbi 20 vende evropiane me mbi 35 magazina të integruara dhe përdoret nga mbi 200 tregtarë.Për më shumë informacion, ju lutemi vizitoni www.frisbo.eu dhe ndiqni www.linkedin.com/company/frisbo/Deklarata e Politikës së QëndrueshmërisëQëndrueshmëria në të gjitha format e saj është një nga temat më urgjente të ditëve tona. Mënyra se si produktet arrijnë në dyert e konsumatorëve është një komponent themelor i tregtisë elektronike dhe është një temë në qendër të diskutimeve rreth qëndrueshmërisë dhe tregtisë elektronike.


Ndërkohë, një ndërgjegjësim në rritje për ndryshimet klimatike ka bërë që bizneset nga të gjithë sektorët të rimendojnë mënyrën se si prodhojnë, shkëmbejnë dhe si dhe çfarë u shesin konsumatorëve.


Produktet, materialet e paketimit dhe praktikat e transportit tani luajnë një rol gjithëpërfshirës dhe lehtësues për të kontribuar në përmirësimin e qëndrueshëm të zinxhirëve të furnizimit.

Transporti dhe përmbushja e tregtisë elektronike është një element thelbësor për shkallëzimin e një biznesi të tregtisë elektronike. Megjithatë, jo të gjitha operacionet janë të barabarta. Prapa skenave mund të ketë dallime të mëdha në emetimet e karbonit, që korrespondojnë me transportin e përdorur dhe distancat e përshkuara. Për markat në hapësirën biznes-konsumator (B2C) që duan të angazhohen në mënyrë domethënëse në ndryshimet klimatike, mënyra se si përmbushen porositë e tregtisë elektronike ka rëndësi.

Qasja jonë

Duke shfrytëzuar një rrjet të plotësuesve lokalë, Frisbo është në gjendje të përdorë transportin intensiv me më pak emetime më afër vendit ku ndodhen klientët fundorë. Kjo nga ana tjetër ndihmon në reduktimin e emetimeve, përshpejtimin e kohës së dorëzimit dhe uljen e kostove.


Reduktimi i gjurmës duke i ruajtur produktet më afër klientit përfundimtar, duke përdorur praktika të tilla si injeksioni i drejtpërdrejtë, orkestrimi i porosive dhe opsionet e përmbushjes brenda vendit.

Përdorimi i një rrjeti të përmbushjes lokale për gjysmën e porosive të tregtisë elektronike midis 2020 dhe 2025 mund të çojë në ndikime të rëndësishme.


Me Orkestrimin e Porosisë përmbushja bëhet nga lokacioni më optimal. Ajo eliminon udhëtimet e panevojshme. Në ditët e sotme, pasi njerëzit janë mësuar t'i dorëzojnë produktet e tyre brenda disa orësh nga vendosja e një porosie, është e dobishme t'i afroni porositë me klientin.


Një qasje e Orkestrimit të Porosisë kursen kostot e transportit dhe përshpejton dorëzimin. Ai gjithashtu hap një zgjedhje për opsione më të qëndrueshme të transportit në miljen e fundit. Kjo qasje zvogëlon gjurmën e karbonit duke zgjedhur rrugët optimale të shpërndarjes dhe mjetet e qëndrueshme të transportit.


Qëndrueshmëria dhe përgjegjësia e korporatës janë pjesë e vlerave tona thelbësore, kështu që ne kemi bërë përparim të rëndësishëm duke u bërë neutral ndaj karbonit në 2022 dhe duke u zotuar të kompensojmë të gjitha emetimet tona historike dhe të ardhshme në zinxhirin tonë të furnizimit ndërkombëtar. Së bashku me strategjitë e qëndrueshme të zbatuara në të gjithë zinxhirin tonë të furnizimit, si p.sh. orkestrimi i porosive, optimizimi i paletave dhe transporti me injeksion të drejtpërdrejtë, ne vendosëm që bërja neutrale ndaj karbonit ishte mënyra më e mirë që ne të kishim një ndikim domethënës. Asnjë kompani nuk mund të zgjidhë sfida vërtet globale, por ne shpresojmë që zinxhiri ynë i furnizimit mund të jetë pjesë e një ndryshimi të gjerë në zakone.


Dërgesat neutrale të karbonit


Disa nga partnerët tanë po na ndihmojnë për të arritur qëllimet tona të qëndrueshmërisë.

Logoja GoGreen e DHL

Transporti GoGreen me DHL

DHL ofron transport miqësor ndaj mjedisit për të gjitha paketat. Programi i mbrojtjes së mjedisit GoGreen përfshin një sërë projektesh për mbrojtjen e klimës që kompensojnë emetimet e gazeve serrë që lindin gjatë transportit të parcelave.


Transporti neutral ndaj karbonit me DPD

DPD ka qenë neutral ndaj karbonit që nga viti 2012 dhe ato ofrojnë transport neutral ndaj karbonit për të gjitha parcelat në të gjithë Evropën. Duke matur gjurmën e tyre të karbonit për ngastër, qëllimi i tyre është ta zvogëlojnë atë, nëse është e mundur, dhe të kompensojnë emetimet e mbetura duke financuar projekte të energjisë së pastër në botë.Milja e Fundit e Gjelbër - Korrieri në të njëjtën ditë

Sameday është kompania lider rumune e transportuesit të parcelave B2C, që ofron një gamë të plotë shërbimesh dërgimi dhe operon rrjetin më të madh të makinerive të automatizuara të parcelave (APM) në Rumani dhe Hungari. Një nga risitë kryesore që i ndihmoi ata të reduktojnë ndjeshëm gjurmën e tyre të CO2 është dollapi i lehtë. Zgjidhja e dërgesave OOH (Jashtë shtëpisë) që ata lançuan në 2018 ishte zgjedhja fituese jo vetëm për përvojën e klientëve tanë, por edhe për reduktimin e emetimeve të karbonit dhe përmirësimin e trafikut që gjeneron aktiviteti i korrierëve në qytete.


Paketim i qëndrueshëm.


Materiale standarde Frisbo

Materialet tona standarde të paketimit janë bërë prej kartoni që mund të riciklohen. Materiali i mëtejshëm i paketimit mbrojtës është bërë nga materiale paketimi të vjetra që përndryshe do të kishin shkuar dëm.


Paketim i qëndrueshëm me porosi

Frisbo është partneri juaj holistik i paketimit. Ne mund t'i ndihmojmë klientët tanë të blejnë paketimin më të mirë për markën e tyre të bërë nga materiale të qëndrueshme. Kur propozojmë materiale paketimi, ne gjithmonë mbajmë parasysh aspektin e qëndrueshmërisë së paketimit, si për kutitë ashtu edhe për shtesat.


Duke qenë transparentë për progresin tonë, të etur në ndjekjet tona dhe bashkëpunues në qasjen tonë, ne do të vazhdojmë të mbajmë premtimin tonë për qëndrueshmërinë, duke krijuar një trashëgimi ndryshimi.


Qëllimet tona klimatike janë sfiduese, por ne besojmë se rruga drejt qëndrueshmërisë është sa urgjente aq edhe e rëndësishme. Së bashku, ne shpresojmë të japim një shembull dhe standard për sektorin e logjistikës në përgjithësi.


RRETH FRISBO EFULFILLMENT S.A (Frisbo)


Frisbo Efulfillment  (Frisbo) është një kompani teknologjike që ofron përmbushjen si shërbim për tregtarët në internet duke lidhur qendrat lokale të përmbushjes në një rrjet, të integruar me platformat dhe tregjet e tregtisë elektronike. Duke përdorur Frisbo-n, tregtarët në internet janë në gjendje të dorëzojnë ditën tjetër kudo në Evropë duke i mbajtur stoqet e tyre në shumë vende, duke i sinkronizuar me kanale të shumta shitjesh dhe duke aksesuar shërbimet lokale të korrierëve.Aktualisht rrjeti i përmbushjes së Frisbo mbulon mbi 20 vende evropiane me mbi 35 magazina të integruara dhe përdoret nga mbi 200 tregtarë.


Për më shumë informacion, ju lutemi vizitoni www.frisbo.eu dhe ndiqni www.linkedin.com/company/frisbo/