Deklarata e Politikave të Kujdesit Mjedisor, Përgjegjësisë Sociale dhe Qeverisjes (ESG).

Deklarata e Politikave të Kujdesit Mjedisor, Përgjegjësisë Sociale dhe Qeverisjes (ESG).

Fushëveprimi i politikës

Kjo politikë zbatohet për të gjitha operacionet e kontrolluara nga Frisbo.

Qëllimi

Udhëheqja e Frisbo Efulfillment (Frisbo) ndan një vizion të përbashkët për të ofruar përmbushjen si një shërbim për tregtarët në internet duke lidhur qendrat lokale të përmbushjes në një rrjet, të integruar me platformat dhe tregjet e e-commerce dhe për të ofruar përfitime mjedisore, sociale dhe të qeverisjes për të gjithë palët e interesuara.


Udhëtimi ESG i Frisbo-s i jep përparësi aspekteve mjedisore, sociale dhe të qeverisjes në të gjithë kompaninë, duke u mbështetur në themelet e forta të vendosura.

Kujdesi mjedisor, përgjegjësia sociale dhe përpjekjet e qeverisjes arrihen me udhëheqjen dhe ekspertizën e talentuar të të gjithë kolegëve në të gjithë kompaninë.

Frisbo synon të ketë një ndikim afatgjatë pozitiv mbi njerëzit tanë, komunitetin tonë dhe planetin tonë.

Në Frisbo, ne jemi të fokusuar në integrimin e Kujdesit Mjedisor, Përgjegjësisë Sociale dhe Qeverisjes në të gjitha aspektet e biznesit dhe kulturës sonë.

Frisbo synon të integrojë ESG në vlerat dhe strategjinë tonë të biznesit dhe kaskadat në të gjithë portofolin tonë ndërkombëtar.

Frisbo do të përpiqet vazhdimisht të përqafojë pritshmëritë në zhvillim të palëve të interesuara dhe të zbatojë praktikat më të mira.Parimet dhe Strategjia

Duke futur ESG në operacionet dhe vendimet tona të biznesit, ne krijojmë vlerë për biznesin tonë duke nxitur inovacionin, duke zgjeruar propozimin tonë të vlerës, duke thelluar marrëdhëniet me palët tona të interesit, duke tërhequr dhe mbajtur talentin kryesor dhe duke reduktuar kostot tona kapitale përmes financimit të lidhur me ESG.

Ne maksimizojmë ndikimin pozitiv të veprimeve tona ESG dhe vlerën që ato japin për biznesin tonë duke ndjekur katër parime strategjike:

1. Integrimi i biznesit – Thurni ESG në strukturën e organizatës sonë për të informuar vendimmarrjen nga salla e këshillit në të gjitha anët e operacioneve tona.

2. Zgjidhje të përqendruara te klientët – Ndjek iniciativat ESG që shtojnë vlerë për klientët tanë dhe shoqërinë.

3. Inovacioni - Zhbllokoni teknologjitë dhe qasjet e reja për të zgjidhur sfidat e qëndrueshmërisë.

4. Kultura & Talenti – Ofroni një përvojë punonjësish të klasit botëror dhe angazhoni punonjësit tanë në përmbushjen e objektivave tona ESG.
Mbikëqyrja dhe Zbatimi
Bordi i Drejtorëve ka mbikëqyrjen e drejtpërdrejtë të programit ESG të Frisbo. Departamenti i ESG raporton tek Shefi ynë Tregtar dhe Menaxheri Kryesor i Operacioneve, i cili i raporton drejtpërdrejt Kryeshefit Ekzekutiv dhe Kryetarit. Ne mbështesim strategjinë tonë të biznesit duke vendosur objektiva ESG që janë të informuara nga përpjekjet tona për angazhimin e palëve të interesuara. Qëllimet tona ESG miratohen dhe mbështeten nga menaxhmenti i lartë dhe bordi i drejtorëve dhe vihen në veprim nga kolegët dhe partnerët tanë në terren.

Ne gjurmojmë të dhënat dhe progresin tonë për të raportuar mbi rezultatet e përpjekjeve tona përgjatë operacioneve dhe portofolit tonë të korporatës për tre dimensionet e ESG. Metrikat e lidhura me ESG si progresi në përfshirjen dhe diversitetin, ndriçimi diellor dhe LED informojnë pagat e të gjithë drejtuesve dhe punonjësve përgjegjës të Frisbo.1. Kujdesi Mjedisor

Fokusi ynë:

• Ndërtoni një rrjet me magazina moderne, efikase në vendndodhjet e duhura, duke qëndruar përpara nevojave të klientëve tanë, duke ndikuar pozitivisht në mjedis dhe duke adresuar rrezikun e ndryshimeve klimatike.
Veprimet tona:

•  Përfshini teknologjinë më të fundit dhe efikase për të përfituar klientët tanë.

• Mundësoni operacione më efikase të klientëve, promovoni shëndetin dhe mirëqenien e palëve tona të interesuara dhe ofroni përfitime të qëndrueshmërisë që rrisin përfitimin dhe reduktojnë gjurmët mjedisore.

Disa masa mund të përfshijnë materiale me burim të përgjegjshëm, ulje të përdorimit të ujit dhe energjisë, gjurmë më të ulëta të karbonit dhe biodiversitet të zgjeruar që përfitojnë palët tona të interesuara, komunitetet tona përreth dhe mjedisin.

• Kërkoni dhe përdorni teknologji inovative duke marrë parasysh ndryshimet e paparashikueshme në klimë ose mjedis.
2. Përgjegjësia Sociale

Fokusi ynë:

• Të thellojmë marrëdhëniet me aktorët tanë kryesorë duke investuar te punonjësit tanë dhe duke u partnerizuar me klientët, komunitetet, investitorët dhe furnitorët tanë.


Veprimet tona:

• Angazhohuni me punonjësit tanë për të ofruar një mjedis pune sfidues, dinamik, gjithëpërfshirës dhe të larmishëm që mbështet zhvillimin e tyre profesional, si dhe promovimin e një ekuilibri të mirë punë-jetë që i jep përparësi shëndetit dhe mirëqenies së tyre të përgjithshme.

• Mbështetni iniciativat që përfitojnë mjedisin, mirëqenien njerëzore dhe arsimin. Kjo përfshin trajnimin e aftësive që avancojnë tubacionet e talenteve të fuqisë punëtore për klientët tanë dhe zhvillimin ekonomik në komunitetet në të cilat ne operojmë.

• Angazhoni furnitorët, klientët dhe punonjësit rreth sigurisë, shëndetit dhe mirëqenies.

• Të ruajmë dhe promovojmë mbrojtjen e të drejtave dhe mirëqenies së njeriut brenda aktiviteteve tona të biznesit, si dhe ato të zinxhirit tonë të furnizimit.
3. Etika dhe Qeverisja

Fokusi ynë:

• Promovoni një mbikëqyrje të fortë, transparencë dhe rrezik